آکادمی آرا لوگو

🧿 اساتید آرا 🧿

💎ریاضی ابتدایی💎 

⭐استاد خضری ، استاد قربانی ، استاد خاکساری⭐

💎علوم ابتدایی💎

⭐استاد فرمانبر⭐

💎ادبیات ابتدایی💎

⭐استاد عیسایی ، استاد امامی⭐

💎ریاضی متوسطه اول💎

⭐استاد نصیری ، استاد شهری ،استاد خاکساری⭐

💎علوم و فیزیک 💎

⭐استاد فرمانبر⭐

💎علوم و شیمی 💎

⭐استاد صدرآرا⭐ 

💎فیزیک💎

⭐استاد شهسوار ، استاد داداشی⭐

💎زیست 💎

⭐استاد سلمان پور⭐ 

💎ادبیات متوسطه اول💎

⭐استاد عیسایی ، استاد امامی⭐

💎گروه مشاوره و برنامه ریزی💎

⭐خانم کرد رستمی ، خانم محمدی ، خانم تبریزی⭐

💎روانشناس مرکز 💎

⭐خانم شتابان

                     مدیریت : خانم هوشمند

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

 

 

   

تاریخ ایجاد : ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۴/۱۰
پشتیبانی